Uchwała Nr 1/S/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2019 rok